Prodejce LEVNO stěhuje sklad, expedice bude mít 4-5 dnů zpoždění. Děkujeme za pochopení.


 • Povinnosti a práva na základě těchto podmínek vznikají fyzickým nebo právnickým osobám, které mají s Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472 uzavřenou smlouvu o službách v závislosti na typu využívaného uživatelského účtu.

  Pojmy:
 • Marketplace podmínky - blíže zde
 • Oprávněný - fyzická nebo právnická osoba, která má se Schovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Prodávající) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže zde a Smlouvu o poskytování virtuálního prostoru dle Marketplace podmínek. Blíže zde
 • Podmínky úschovy - pravidla obsažená v tomto dokumentu, pokud tyto podmínky neobsahují pravidla potřebná k řádnému provedení platby, přiměřeně se využijí obchodní podmínky sjednané mezi Oprávněným a Uschovatelem (uvedené na každé produktové stránce), na základě kterých se uzavírá kupní smlouva.
 • Přepravce - fyzická nebo právnická osoba, která má se Schovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Přepravce) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie. Blíže zde
 • Sběrný účet - účet určený Schovatelem pro platbu finančních prostředků do úschovy.
 • Schovatel - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472.
 • Uschovatel - fyzická nebo právnická osoba, která má se Schovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Nakupující) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie. Blíže zde
 • Skladovatel - fyzická nebo právnická osoba, která má se Schovatelem uzavřenou Smlouvu o službách (uživatelský účet Skladovatel) dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie. Blíže zde
 • Smlouva o úschově - smlouva mezi Uschovatelem, Schovatelem a poskytovatelem uzavřená na základě těchto podmínek.

 • 1. Úschova
 • 1.1 V případě, že Oprávněný a Uschovatel spolu uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem jsou produkty vystavené ve virtuální galerii PostaZDARMA.cz, oba souhlasí, že uzavírají spolu se Schovatelem smlouvu o úschově, která se řídí následujícími podmínkami úschovy.
 • 1.2 Uschovatel se zavazuje složit k rukám Schovatele finanční prostředky jedním ze způsobů úhrady, kterou Oprávněný umožňuje, jako plnění vyplývající z kupní smlouvy mezi nimi uzavřené.
 • 1.3 Oprávněný se zavazuje, že tento způsob plnění akceptuje.
 • 1.4 Schovatel se zavazuje nakládat s finančními prostředky v souladu s těmito podmínkami.
 • 1.5 Náklady spojené s úschovou hradí Oprávněný.

 • 2. Proces úschovy a výplaty
 • 2.1 Uschovatel uhradí finanční prostředky na sběrný účet Schovatele ve výši odpovídající kupní ceně z kupní smlouvy uzavřené mezi Uschovatelem a Oprávněným, a to ve lhůtě a způsobem, jakým si ujednali.
 • 2.2 Schovatel o úhradě finančních prostředků bez zbytečného odkladu informuje Oprávněného.
 • 2.3 Oprávněný dle specifik jednotlivé použité metody úhrady splní svůj závazek, jenž vyplývá s kupní smlouvy mezi ním a Uschovatelem.
 • 2.4 Poté, co Oprávněný splní svůj závazek vůči Uschovateli, Schovatel uvolní finanční prostředky z úschovy a zašle mu je bezhotovostním převodem na bankovní účet, který uvedl ve svém uživatelském účtu.
 • 2.5. Oprávněný dává Schovateli pokyn, aby po splnění jeho závazku vůči Složiteli dle bodu 2.4 zaslal příslušnou část finančních prostředků na vyrovnání závazků, které má vůči přepravci zvoleného Složitelem, případně vůči Skladovateli, kteří jsou zapojeni do marketplace platformy. Schovatel se zavazuje, že tuto záležitost pro Oprávněného obstará.

 • 3. Pozdržení finančních prostředků
 • 3.1 Schovatel má právo pozdržet vyplacení finančních prostředků ze své úschovy, pouze za předpokladu, že Oprávněný nedodržel některou z povinností vyplývající mu z marketplace podmínek.
 • 3.2 V případě, že Schovatel uplatní právo na pozdržení vyplacení finančních prostředků, bez zbytečného odkladu o tom informuje Oprávněného a zahájí s ním jednání, jehož cílem bude odstranění důvodu pozdržení vyplacení finančních prostředků.
 • 3.3 V případě, že Oprávněný se bude vyhýbat jednání o odstranění důvodu pozdržení vyplacení finančních prostředků, má Schovatel právo o tomto informovat Uschovatele.

 • 4. Vrácení finančních prostředků
 • 4.1 V případě, že ve lhůtě 90 dnů nebude dosaženo dohody mezi Schovatelem a Oprávněným o odstranění porušení marketplace podmínek, má Schovatel právo finanční prostředky vrátit Uschovateli.
 • 4.2 V případě, že odstranění porušení marketplace podmínek vyžaduje delší čas, může Schovatel lhůtu pro jednání prodloužit.
 • 4.3 Schovatel nemá právo rozhodovat ani vyhodnocovat spory vzniklé z kupní smlouvy mezi Uschovatelem a Oprávněným, ani jiné jejich vzájemné spory nebo spory mezi mini a třetími osobami. Může však dávat doporučení a sankce za nedodržování marketplace podmínek.
 • 4.4 Schovatel není Oprávněn vydat peníze z úschovy Uschovateli mimo případy výslovně jmenované v těchto podmínkách.

 • 5. Poučení smluvních stran
 • 5.1 S odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, Uschovatel ohledně úschovy finančních prostředků prohlašuje, že je skutečným majitelem finančních prostředků, a že tyto prostředky nepochází z trestné činnosti a neslouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • 5.2 Uschovatel a Oprávněný souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou po celou dobu úschovy na sběrném účtu a berou na vědomí, že Schovatel nenese odpovědnost za ztráty na peněžních prostředcích vzniklé v důsledku případné špatné ekonomické situace banky, která tento účet vede.
 • 5.3 Úroky z částky přijaté do úschovy náleží Schovateli jako odměna za tuto úschovu. Schovatel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vedením sběrného účtu.