Prodejce LEVNO stěhuje sklad, expedice bude mít 4-5 dnů zpoždění. Děkujeme za pochopení.

Ochrana osobních údajů

  Pojmy:

 • Poskytovatel - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27472.
 • Uživatel - fyzická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu o službách dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže ZDE.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je poskytovatel.

 • 1.2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 • 1.3 Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 • 1.4 Poskytovatel zpracovává osobní údaje, které mu uživatel poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění Smlouvy o službách dle Všeobecných obchodních podmínek - služby virtuální galerie blíže ZDE.

 • Forma žádosti:
 • 1.5 Poskytovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy uživatele.


 • 1.6 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • Forma žádosti:
 • a) plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • Osobní údaje žadatele:
 • b) oprávněný zájem poskytovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 • 1.7 Účelem zpracování osobních údajů je:
 • a) poskytování služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o službách; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro její řádné dokončení a poskytování služeb, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o službách, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu o službách uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit,
 • b) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 • 1.8 Ze strany poskytovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním dává uživatel svůj výslovný souhlas.

 • 1.9 Poskytovatel uchovává osobní údaje:
 • a) po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o službách a uplatňování nároků z ní eventuálně vyplývajících (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 • 1.10 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů poskytovatel osobní údaje vymaže.

 • 1.11 Příjemci osobních údajů (subdodavatelé poskytovatele) jsou subjekty:
 • a) podílející se na dodání služeb
 • b) zajišťující služby virtuálního prostoru
 • c) zajišťující marketingové služby

 • 1.12 Poskytovatel má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 • 1.13 Za podmínek stanovených v GDPR má uživatel právo:
 • a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • f) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů elektronicky na adresu helpdesku

 • 1.14 Dále má uživatel právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 • 1.15 Poskytovatel prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 • 1.16 Poskytovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 • 1.17 Zjišťování spokojenosti nakupujících se službami prodávajících a prostředím platformy zjišťuje poskytovatel prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je platforma zapojena. Tyto dotazníky zasílá poskytovatel pokaždé, když uživatel-nakupující využije službu tržiště a nakoupí u uživatele-prodávajícího, který vystavuje své produkty, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti nakupující neodmítne zasílání obchodních sdělení poskytovatele nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby uživatelů a analýz tržního postavení využívá poskytovatel zpracovatele, kterým je poskytovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je poskytovatel oprávněn předávat informace o tom, jaké produkty byly v rámci tržiště nakoupeny uživatelem-nakupujícím a jeho e-mailovou adresu.

 • 1.18 Odesláním registračního formuláře potvrzuje uživatel, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 • 1.19 Uživatel s těmito podmínkami ochrany osobních údajů souhlasí a prohlašuje, že je s nimi seznámen a že je v celém rozsahu přijímá
 • a) uzavřením smlouvy o službách,
 • b) účastí v soutěži
 • c) přihlášením se k odběru novinek
 • d) přispěním v diskusi
 • e) použitím zákaznického servisu
 • f) vyplněním emailové adresy i při neodeslání objednávky
 • g) přihlášením k odběru notifikací v prohlížeči aj.

 • 1.20 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. O novém znění podmínek bude uživatel informován.


  Výmaz osobních údajů, "právo být zapomenut"

  Právo na vymazání osobních údajů

 • V souladu s čl. 17 Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“) má uživatel právo na vymazání poskytnutých osobních údajů zpracovávaných správcem společností Naranu Prague s.r.o., se sídlem: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 04270452 (dále jen „Společnost“).

 • Důvody pro výmaz osobních údajů

 • a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (např. již zanikl smluvní vztah);
 • b) došlo z vaší strany k odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • c) vznesete námitky proti zpracování osobních údajů (tato možnost se vztahuje např. na zpracování osobních údajů prostřednictvím přímého marketingu);
 • d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právními předpisy, kterými je Společnost povinna se řídit.

 • Důvody pro neprovedení výmazu osobních údajů

 • a) osobní údaje Společnost potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků (tj. pokud máte se Společností spor);
 • b) povinnost uchovávat osobní údaj Společnosti přikazuje právní předpis (např. o účetnictví).

 • Podání žádosti

 • Žádost je možno podat:
 • a) písemně na adresu: Naranu Prague s.r.o., Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice
 • b) prostřednictvím helpdesku: na elektronickou adresu: info@postazdarma.cz
 • na telefonní čísle: +420 371 140 216
 • prostřednictvím el. formuláře dostupného ZDE

 • Forma žádosti:
 • a) na níže uvedeném formuláři, který je ke stažení v PDF;
 • b) prostřednictvím zprávy, která bude obsahovat informace předepsané v žádosti.

 • Vyřízení žádosti

 • Společnost bude uživatele informovat o způsobu vyřízení žádosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost bude uživatele informovat o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
 • Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla žádosti uživatele, bude ho informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a o možnosti, jak žádat o soudní ochranu.
 • Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět žádosti uživatele v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že se opakuje.
 • Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může ho požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.

  • ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • V souladu s čl. 17 GDPR žádám tímto o vymazání svých osobních údajů zpracovávaných správcem společností Naranu Prague s.r.o., se sídlem: Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, IČ: 04270452 (dále jen „Společnost“).

  • Osobní údaje žadatele:
  • Jméno a příjmení: ………………………………………………………………….........................................................................................
  • Datum narození: …………………………………………………………………...........................................................................................
  • Email ………………...………………………………………………………………........................................................................................
  • Kontaktní adresa: …..……………………………………………………………….......................................................................................

  • (Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše uvedenému.)
  • Pokud by se vaše žádost měla týkat jen některých zpracovávaných osobních údajů, uveďte prosím, které konkrétně máte zájem vymazat:
  • …………………………………………………………………………………………………………………............ …………………………………………….……………………………………………………………………............


  • O přijatých opatřeních chci být informován (zaškrtněte):
  • - Elektronicky na emailovou adresu
  • - Písemně na moji kontaktní adresu

  • Datum:Podpis:

  • Stáhnout jako PDF můžete ZDE